Điều khoản về thỏa thuận Sử dụng

Xin chào mừng quý khách đến trang-web của chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang-web này, quý khách đã chấp thuận tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dưới đây. Xin quý khách xem những điều khoản dưới đây một cách cẩn trọng. Trong trường hợp quý khách không đồng ý với những điều khoản này, xin quý khách vui lòng không truy cập hay sử dụng trang-web này. Thuật ngữ “trang-web” nói đến tên miền của chúng tôi: “vemaybaynhauyen.com” và thuật ngữ “website” hay “website khác” nói về các địa chỉ tên miền khác.

1. Chấp nhận thỏa thuận.

Quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định tại thỏa thuận sử dụng này liên quan đến trang-web của chúng tôi. Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận toàn bộ và duy nhất giữa chúng tôi và quý khách. Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải có sự thông báo trước cho quý khách. Quý khách nên xem kỹ thỏa thuận này trước khi sử dụng.

2. Bản quyền.

Nội dung, đồ họa, thiết kế, biên dịch, cũng như tất cả những vấn đề khác liên quan đến trang-web sẽ được bảo hộ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu liên quan khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ). Việc quý khách sao chép, phân phát, sử dụng hoặc phát hành bất kỳ các chủ đề đó hay một phần của trang-web, trừ những trường hợp được cho phép tại Mục 3 dưới đây, là hoàn toàn bị ngăn cấm. Quý khách sẽ không có quyền sở hữu đối với bất kỳ bài đăng, tài liệu hay những thông tin khác mà quý khách xem trên trang-web. Việc niêm yết các thông tin hoặc tài liệu lên trang-web sẽ không cấu thành việc khước từ đối với các quyền về thông tin và các tài liệu đó. Một số nội dung trên trang-web có thể thuộc bản quyền của các bên thứ ba.

3. Giới hạn quyền; Những sử dụng được phép.

Quý khách được trao quyền không độc quyền, không được chuyển giao và có thể hủy ngang (a) để truy cập và sử dụng trang-web phù hợp với thỏa thuận này; (b) để sử dụng trang-web chỉ cho các mục đích cá nhân, mục đích nội bộ và phi thương mại; và (c) để in các thông tin không bí mật từ trang-web chỉ phục vụ cho các mục đích cá nhân, mục đích nội bộ, và phi thương mại với điều kiện là quý khách vẫn tuân thủ theo bản quyền và các chính sách khác được quy định trong thỏa thuận này. Quý khách không được in cũng như sử dụng chế bản điện tử của bất kỳ phần nào của trang-web hay nội dung của trang-web để sử dụng cho bất cứ tố tụng hay trọng tài dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Tư vấn không mang tính pháp lý hay tạo ra mối quan hệ với khách hàng.

Thông tin được đưa ra hay có sẵn trên trang-web để khuyến nghị, truyền thông hay tư vấn sẽ không mang tính chất pháp lý trong bất kỳ trường hợp nào. Trang-web và việc quý khách sử dụng trang-web cũng không cấu thành nên mối quan hệ giữa chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi không bảo đảm hay bảo lãnh về tính chính xác, sự toàn diện, tính đầy đủ hoặc thịnh hành của thông tin được đưa ra hoặc được kết nối với trang-web. Việc quý khách sử dụng trang-web hay các tài liệu nối với trang-web là hoàn toàn do quý khách quyết định và tự chịu rủi ro. Quý khách không nên thực hiện hoặc phụ thuộc vào bất cứ thông tin nào trên trang-web mà không có sự tư vấn của người phụ trách hỗ trợ khách hàng cho vấn đề cụ thể của quý khách.

5. Các nội dung, thông tin.

Chúng tôi có thể niêm yết lên trang-web một số nội dung bao gồm văn bản, hình ảnh và tài liệu kỹ thuật (sau đây được gọi chung là “thông tin”). Toàn bộ các thông tin đều được cung cấp trên cơ sở cho phép không độc quyền chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân một lần của quý khách vì mục đích phi thương mại mà quý khách không được quyền tái cho phép, cấp phép thứ cấp, phân tán, chuyển nhượng hay chuyển giao cho phép đó. Các thông tin đều được cung cấp mà không có sự cam kết hay bảo đảm, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về tính phù hợp, tác động pháp lý, tính toàn diện, sự thịnh hành, tính chính xác và/hoặc tính hợp lý. Các thông tin được cung cấp “như nó vốn có ” và “có thể có sai sót”, và chúng tôi cũng như bất cứ bên cung cấp thông tin nào đều khước từ các bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo đảm về sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó. Các thông tin có thể không phù hợp với các trường hợp cụ thể của quý khách. Quý khách nên tham khảo ý kiến chuyên môn và tự quyết định sử dụng các tài liệu phù hợp cần thiết cho các vấn đề cụ thể của mình.

6. Đường dẫn tới trang-web.

Quý khách có thể cung cấp các đường dẫn liên kết tới trang-web, với điều kiện là: (a) quý khách không được: xóa hoặc làm mờ đi bằng cách tạo khung hay bằng bất cứ hình thức nào khác, che dấu bất kỳ phần nội dung nào của trang-web, làm thay đổi giao diện vốn có của trang-web; (b) website của quý khách không được chứa các thông tin khiêu dâm hay bất hợp pháp; (c) quý khách phải ngừng không được liên kết vào trang-web ngay sau khi chúng tôi yêu cầu.

7. Liên hệ.

Để biết thêm thông tin hay có bất kỳ câu hỏi gì khác liên quan đến tính pháp lý của trang-web, xin quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email: info@southern-vn.com.

8. Nội dung của Bên Thứ ba.

Nội dung của bên thứ ba có thể xuất hiện trên trang-web hoặc có thể tiếp cận được thông qua các đường dẫn từ trang-web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không có nghĩa vụ phải có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào. Xin quý khách hiểu rằng thông tin và quan điểm trong nội dung của bên thứ ba chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không được xác nhận cũng như không cần thiết phải phản ánh sự tin tưởng của chúng tôi.

9. Hoạt động bất hợp pháp.

Chúng tôi bảo lưu quyền thẩm tra các khiếu kiện hay các vi phạm được thông báo đối với thỏa thuận này và sẽ thực hiện các hành động mà chúng tôi cho là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo các hành vi được nghi là trái pháp luật đến các cơ quan có thẩm quyền, các nhà điều hành chính sách hoặc các bên thứ ba và tiết lộ các thông tin cần thiết hay phù hợp cho các cá nhân hay các cơ quan có thẩm quyền này về tài liệu, các địa chỉ e-mail, lịch sử sử dụng, các địa chỉ IP và thông tin truy cập của quý khách.

10. Bồi thường.

Quý khách đồng ý bồi thường, bảo vệ, giữ cho chúng tôi và các bên phụ thuộc của chúng tôi không bị phương hại bởi bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại, khiếu kiện và chi phí nào liên quan đến việc quý khách sử dụng trang-web này vi phạm thỏa thuận này.

11. Không bị khiếu nại.

Thông tin, nội dung và các tài liệu từ trang-web được đưa ra “như nó vốn có”, “có thể có sai sót”, cũng như toàn bộ các tư vấn kỹ thuật, dù rõ ràng hay ngụ ý, đều không bị khiếu nại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không bị khiếu nại đối với bất kỳ tư vấn cho sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể nào đó). Thông tin và trang-web có thể có sai sót, bị lỗi, hoặc có những hạn chế khác. Chúng tôi và các bên phụ thuộc của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ những sai sót hay lỗi kể trên. Cụ thể, nhưng không giới hạn ở việc, chúng tôi và các bên phụ thuộc của chúng tôi không có trách nhiệm về bất cứ các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, vô tình hay mang tính hệ quả nào (bao gồm việc bồi thường tổn thất kinh doanh, tổn thất về lợi nhuận, tranh tụng, hay các vấn đề tương tự khác), cho dù dựa trên sự vi phạm hợp đồng, do mắc sai lầm (kể cả do sao nhãng), cũng như không có trách nhiệm về sản phẩm hay các trách nhiệm khác, thậm chí khi được tư vấn về khả năng có thể xảy ra những tổn thất này. Sự phủ nhận hay hạn chế của những tổn thất được đưa ra trên đây là những yếu tố cơ bản về cơ sở tranh cãi giữa chúng tôi với quý khách. Trang-web này và những thông tin thể hiện trên đó sẽ không được cung cấp mà không có những giới hạn đó. Không có sự tư vấn hay thông tin nào, dù bằng văn bản hay lời nói, mà quý khách có được từ chúng tôi thông qua trang-web hay qua các hình thức khác sẽ tạo nên bất kỳ bảo đảm, cam kết nào mà không được đưa ra rõ ràng trong thỏa thuận này.

Toàn bộ trách nhiệm hay nghĩa vụ đối với bất kỳ các tổn thất do vi rút trong file điện tử chứa các biểu mẫu hoặc tài liệu gây ra cũng sẽ không bị khiếu kiện.

12. Các đường dẫn tới các website khác.

Trang-web sẽ có đường dẫn tới các website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hay quan điểm được đưa ra tại những website đó, và chúng tôi cũng không thẩm tra, giám sát, hay kiểm tra tính chính xác và sự toàn diện của các nội dung đó. Việc trang-web của chúng tôi có những đường dẫn đến các website khác không ngụ ý việc chúng tôi chấp thuận hoặc xác nhận về website được kết nối. Nếu quý khách quyết định không xem trang-web của chúng tôi và truy cập vào những website của các bên thứ ba này, thì đó là quyết định của riêng quý khách và quý khách phải tự chịu rủi ro.