Sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ...

Theo đó, sửa đổi bổ sung quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: quản lý cảng hàng không, sân bay (22 quy trình); an toàn hàng không (11 quy trình);  quản lý hoạt động bay (08 quy trình); an ninh hàng không (02 quy trình); khoa học công nghệ và môi trường (01 quy trình) và pháp chế hợp tác quốc tế (11 quy trình).

Việc công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên để cụ thể hóa các quyết định của Bộ GTVT liên quan đến các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Nội dung chi tiết của Quyết định, xem tại đây./.


9 views13/12/2022
Print
Bình luận
AI Chatbot Avatar