Thành lập Hội đồng thẩm định dự...

Theo
đó, Hội đồng thẩm định sẽ do do Lãnh đạo Vụ Pháp chế làm Chủ tịch Hội đồng.
Thanh viên là đại diện các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận
tải; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ và Cục Hàng không Việt Nam.

 

Hội
đồng thẩm định tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư quy định về Chương trình
đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam theo các nội dung quy định tại
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  Hội đồng thẩm
định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

8 views13/12/2022
Print
Bình luận
AI Chatbot Avatar