Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành...

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của ngành Giao thông vận tải.

 

Bộ GTVT ban hành 02 Biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính  thuộc ngành Giao thông vận tải.

 

Ngoài các biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 

 Thông tư  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư  được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

 

Nội dung chi tiết của Thông tư, xem tại đây./.

9 views13/12/2022
Print
Bình luận
AI Chatbot Avatar