Thông tư Quy định chi tiết về...

Theo đó, bố cục của Thông tư gồm 5 Chương với 44 Điều, quy định chi tiết về tiêu chuẩn tàu bay, khai thác tàu bay, nhân viên hàng không, phương tiện thiết bị phục vụ chuyến bay chuyên cơ chuyên khoang; triển khai  thực hiện quy trình phục vụ phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang; trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan.

 

Thông tư Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. 

 

Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ và Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

 

Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

 

Nội dung chi tiết, xem tại Mục “văn bản”./.

11 views14/12/2022
Print
Bình luận
AI Chatbot Avatar