Thông tư Quy định về ban hành...

Thông tư gồm 6 chương, 44 điều quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 


Văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Thông tư này bao gồm:

– Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), pháp lệnh, nghị quyết do Bộ  Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc  hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định, quyết định, nghị quyết liên tịch do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được quy  định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm  pháp luật (sau đây gọi chung là Luật Ban hành văn bản);

– Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

– Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với Chánh án  Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng  Kiểm toán nhà nước.

 

Thông tư của Bộ trưởng được ban hành để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định  của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật của ngành  Giao thông vận tải; Biện pháp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận  tải…

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Nội dung chi tiết, xem tại mục ““văn bản”./.

 

 

9 views13/12/2022
Print
Bình luận
AI Chatbot Avatar